ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.ประกาศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์ (ด่วนมากที่สุด)
 2.ระบบยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 3.ระบบขอหนังสือสำคัญออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 4.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2561 สำหรับนศ.สาขาวิชาการสอนภาษาจีนที่ไปฝึกปฏิบัติการสอน (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการชำระค่าธรรมการศึกษาล่าช้า 2/2561 สำหรับนศ.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 56, 57, 58 และ 59 (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการยื่นถอนรายวิชา (Withdrawn) 1/2561 (ด่วน)
 4.ผลเสียของการไม่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
 5.แนะนำการสั่งพิมพ์ ใบแจ้งยอด เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.ขั้นตอนและกำหนดการขอรับอนุปริญญานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
 2.ขั้นตอนอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา รอบสุดท้ายที่จะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
 3.นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
 4.รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
 5.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ด่วนมากที่สุด)

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาสอบ รายวิชา 1006122 English 1
(ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ตารางห้องสอบในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
(ด่วนมาก)
 3.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ (ด่วน)
 4.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน
 5.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 (ด่วนมากที่สุด)
 2.ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 1/2561
 3.ยื่นผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ(CEFR,TOEFL,IELTS)ทดแทน
Exit-Examination 1/2561
 4.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2561
 5.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 6.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 7.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา


 
 ข่าวทั่วไป
 1.หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล


 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 3.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH