ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.ระบบยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 2.ระบบขอหนังสือสำคัญออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 3.ตัวอย่างเอกสารสำคัญทางการศึกษา
 4.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2560 (ด่วนมากที่สุด)
 2.รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
 3.ผลเสียของการไม่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน (ด่วน)
 4.แนะนำการสั่งพิมพ์ ใบแจ้งยอด เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
 5.กำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 2/2560

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา : ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา : ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
(ด่วนมาก)
 4.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนมกราคม

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน (ด่วนมากที่สุด)
 2.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) (ด่วน)
 3.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้มารักษาสถานภาพฯเพราะคงค้างสอบวัดความรู้ 2/2560 (ด่วนมากที่สุด)
 2.นักศึกษาที่คงค้างสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาให้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 3.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 4.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 5.ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 3/2560
 6.ยื่นผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ(CEFR,TOEFL,IELTS)ทดแทน
Exit-Examination 3/2560
 7.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 8.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2560
 9.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา


 
 ข่าวทั่วไป
 1.หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล


 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 3.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH