1 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (06/09/2564) (ด่วนมากที่สุด)
2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (ด่วนมากที่สุด)
3 แนะนำการให้บริการของส่วนทะเบียนและประมวลผลสำหรับนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนทะเบียนและประมวลผล (ด่วนมากที่สุด)
5 สถิติการขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
6 วิธีการตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบของนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
7 การปฐมนิเทศผู้ควบคุมการสอบ
8 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล
1 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียนล่าช้า 2/2564 สำหรับนศ.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 62 (ด่วนมากที่สุด)
2 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียนล่าช้า 2/2564 สำหรับนศ.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 59, 60 และ 61 (ด่วนมากที่สุด)
3 กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งยอดและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (ด่วนมากที่สุด)
4 มาตรการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนมากที่สุด)
5 ประกาศขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น (ด่วนมากที่สุด)
6 ขั้นตอนและกำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ด่วนมากที่สุด)
7 ผลเสียของการไม่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
1 ตารางสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (ด่วนมากที่สุด)
2 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 (ด่วนมากที่สุด)
3 ยื่นผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ(CEFR,TOEFL,IELTS)ทดแทน
Exit-Examination 1/2564
4 ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 1/2564
5 กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2564
6 วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
7 หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
8 หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
9 อัตราค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
10 ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ส่วนทะเบียนและประมวลผล อาคาร AS ห้อง 107-108 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป
0 5391 6107
0 5391 6544
0 5391 6545
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
0 5391 6370
0 5391 6371
0 5391 6372
0 5391 6369
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
0 5391 6373
0 5391 6374
ฝ่ายรับนักศึกษา
0 5391 6103
0 5391 6104
0 5391 6105
0 5391 6106
ฝ่ายระเบียนการศึกษา
0 5391 6433
0 5391 6546
0 5391 6547