ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.ระบบขอหนังสือสำคัญออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศ เรื่อง การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ด่วนมากที่สุด)
 4.การขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2559
 5.รายชื่อหนังสือสำคัญทางการศึกษา ไทย – อังกฤษ

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ที่ได้รับอนุมัติเทียบโอนรายวิชา (ภายใน) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 563 2101 xxx (ด่วนมากที่สุด)
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 573 2101 xxx (ด่วนมากที่สุด)
 5.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 583 2101 xxx (ด่วนมาก)
 6.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2559 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนรหัส 553 1014 xxx (ด่วน)
 7.แนะนำ วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนกันยายน
 2.ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
 3.กำหนดการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน (ด่วนมาก)
 2.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) (ด่วน)
 3.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 (ด่วนมากที่สุด)
 2.ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 1/2559
 3.ยื่นผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ(CEFR,TOEFL,IELTS)ทดแทน Exit-Examination 1/2559
 4.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2559
 5.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

 
 ข่าวการรับนักศึกษา
 1.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง รอบที่ 2 (ด่วนมากที่สุด) 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 3.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH