ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.ประกาศเลื่อนกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา 1/2558
(ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 6/2557 (ด่วนมากที่สุด)
 3.ประกาศรายละเอียดคะแนนสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษารายวิชา โลกาภิวัฒน์ ครั้งที่ 5 / 2557 (ด่วนมากที่สุด)
 4.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนพฤษภาคม (ด่วนมากที่สุด)
 5.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2558 สำหรับนักศึกษารหัส 523 1014 xxx - 543 1014 xxx (ด่วนมากที่สุด)
 6.กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (ด่วนมากที่สุด)
 7.การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) (ด่วนมากที่สุด)
 8.ประกาศ เรื่อง การขอเอกสาร “คำอธิบายรายวิชา” (ด่วนมากที่สุด)
 9.ประกาศ สำหรับ นักศึกษาที่ทำ password เข้าระบบ หาย (ด่วนมากที่สุด)
 10.คำเตือน นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน (ด่วนมากที่สุด)
 11.รายวิชาที่ค้างส่งผลการศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 12. ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
(ด่วนมากที่สุด)
 13.

กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2557
(ด่วนมากที่สุด)

 14.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 15.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
 16.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ฉบับย่อ
 17.แนะนำ วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 18.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.ประกาศนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัย (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศนักศึกษาที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 3.ประกาศขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH