ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ด่วนมากที่สุด)
 2.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 1006001 Special Intensive English (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 (ด่วนมาก)
 3.กำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 1/2558
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 553 1901 xxx
 5.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 563 2101 xxx
 6.การขออนุมัติลงทะเบียนเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษ ในช่วงการเพิ่มรายวิชา
 7.แนะนำ วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.รายชื่อนักศึกษาไม่ได้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
 2.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนสิงหาคม
 3.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนกรกฎาคม

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.ประกาศรายละเอียดคะแนนสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษารายวิชา โลกาภิวัฒน์ ครั้งที่ 8 / 2557 (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2558
(ด่วนมากที่สุด)
 3.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา


 
 ข่าวทั่วไป
 1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศ เรื่อง การขอเอกสาร “คำอธิบายรายวิชา” (ด่วนมากที่สุด)
 3.ประกาศ สำหรับ นักศึกษาที่ทำ password เข้าระบบ หาย (ด่วนมากที่สุด)
 4.รายวิชาที่ค้างส่งผลการศึกษา
 5.คำเตือน นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน
 6.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

 
 ข่าวสำนักวิชา
 1.ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1301104 Introduction to Information Technology (ด่วนมากที่สุด)

 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 3.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)
 4.ประกาศนักศึกษาที่ลาออกหรือพ้นสถานภาพจากการเป็นนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 5.ประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH