ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.ระบบยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 2.ระบบขอหนังสือสำคัญออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 3.ตัวอย่างเอกสารสำคัญทางการศึกษา
 4.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.กำหนดการลงทะเบียน ถอนรายวิชา (W) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนปกติ 1/2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 59 (ด่วนมาก)
 3.กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนปกติ 1/2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 56, 57 และ 58 (ด่วนมาก)
 4.แนะนำการสั่งพิมพ์ ใบแจ้งยอด เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.การขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
 2.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ระดับอนุปริญญานิติศาสตร์) (ด่วนมากที่สุด)
 3.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนมีนาคม (ด่วนมากที่สุด)
 4.นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สำนักวิชาการจัดการ (ปริญญาโท)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)

 5.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ด่วนมากที่สุด)
 6.กำหนดการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา : ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
(ด่วนมากที่สุด)

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน (ด่วนมากที่สุด)
 2.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) (ด่วน)
 3.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 3/2560 (ด่วนมากที่สุด)
 2.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 3.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 4.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 5.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2560
 6.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

 
 ข่าวการรับนักศึกษา
 1.รับสมัครโครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับเข้าศึกษาใหม่ (แบบมีเงื่อนไข) (ด่วนมากที่สุด)

 
 ข่าวทั่วไป
 1.หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล


 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.ประกาศการคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไปสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 2.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 3.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 4.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH