ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.กำหนดการย้ายสาขาวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
 2.ระบบยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 3.ระบบขอหนังสือสำคัญออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 4.รายชื่อหนังสือสำคัญทางการศึกษา ไทย – อังกฤษ
 5.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2560 สำหรับนศ.สาขาวิชาการสอนภาษาจีน รหัส 563 1014 xxx (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 3/2559 (ด่วนมากที่สุด)
 3.นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะลงทะเบียน ในภาคเรียน 3/2559 ให้มาลงชื่อ (ด่วนมากที่สุด)
 4.แนะนำ วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.รายชื่อนักศึกษาไม่ได้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ด่วนมากที่สุด)
 2.การ upload รูปถ่ายชุดครุย ระบบขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 2 (ด่วนมากที่สุด)
 3.การ upload รูปถ่ายชุดครุย ระบบขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 4.การขออนุมัติสำเร็จการศึกษา

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน (ด่วนมาก)
 2.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) (ด่วน)
 3.การสอบประจำภาคการศึกษา
 4.การทุจริตในการสอบ
 5.การลาสอบ
 6.การจำแนกสภาพนักศึกษา (ติดโปรฯ)
 7.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.ยื่นผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ(CEFR,TOEFL,IELTS)ทดแทน
Exit-Examination 4/2559
 2.ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 4/2559
 3.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2559
 4.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.ประกาศนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัย (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วยื่นคำร้องขอรับเงินคืน (ด่วนมากที่สุด)
 3.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 4.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 5.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH