ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.ประกาศ การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
 2.ระบบยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 3.ระบบขอหนังสือสำคัญออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 4.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2561 สำหรับนศ.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 56, 57, 58 และ 593 2101 xxx (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศรายวิชาภาษาอังกฤษด่วนที่สุด (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า 1/2561 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) (ด่วนมากที่สุด)
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2561 สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 5.ผลเสียของการไม่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
 6.แนะนำการสั่งพิมพ์ ใบแจ้งยอด เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
 2.ขั้นตอนการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
 3.รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
 4.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ด่วนมากที่สุด)
 5.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนกันยายน

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน (ด่วนมากที่สุด)
 2.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 3.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้มารักษาสถานภาพฯเพราะคงค้างสอบวัดความรู้ 1/2561 (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2561
 3.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 4.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 5.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา


 
 ข่าวทั่วไป
 1.หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล


 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 3.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH