Lights
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา 0 5391 6369-72
ฝ่ายระเบียนการศึกษา 0 5391 6433, 0 5391 6546-7
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ 0 5391 6373-4
ฝ่ายรับนักศึกษา 0 5391 6103-6
ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป 0 5391 6107,0 5391 6544-5
1 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียน 1/2562 สำหรับนศ.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 57-583 2201 xxx (ด่วนมากที่สุด)
2 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียน 3/2561 สำหรับนศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 611 1901 xxx (ด่วนมากที่สุด)
3 กำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
4 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียน 1/2562 สำหรับนศ.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 613 2101 xxx
5 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียน 1/2562 สำหรับนศ.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 603 2201 xxx
6 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนล่าช้า 1/2562 สำหรับนศ.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 593 2201 xxx
7 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนล่าช้า 1/2562 สำหรับนศ.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 603 2101 xxx
8 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนล่าช้า 1/2562 สำหรับนศ.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 57, 58 และ 593 2101 xxx
9 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียน 1/2562 สำหรับนศ. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน รหัส 583 2403 xxx
10 ผลเสียของการไม่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
11 แนะนำการสั่งพิมพ์ ใบแจ้งยอด เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ส่วนทะเบียนและประมวลผล อาคาร AS ห้อง 107-108 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ฝ่ายรับนักศึกษา
0 5391 6103
0 5391 6104
0 5391 6105
0 5391 6106
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
0 5391 6369
0 5391 6370
0 5391 6371
0 5391 6372
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
0 5391 6373
0 5391 6374
ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป
0 5391 6107
0 5391 6544
0 5391 6545
ฝ่ายระเบียนการศึกษา
0 5391 6433
0 5391 6546
0 5391 6547