ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.ประกาศ เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
(ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศกำหนดการรับสมัครผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (ด่วนมากที่สุด)
 3.ประกาศ เรื่อง การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม (ด่วนมากที่สุด)
 4.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ด่วนมากที่สุด)

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนล่าช้า 1/2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 583 2101 xxx (ด่วนมากที่สุด)
 2.แนะนำ วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
 2.กำหนดการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.รายวิชาที่ส่งผลการศึกษาหลังประกาศผล 8 มิถุนายน 2559 (ด่วนมากที่สุด)
 2.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน (ด่วนมาก)
 3.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) (ด่วน)
 4.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2558
(ด่วนมากที่สุด)
 2.ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 5/2558
 3.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 3.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH