ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.ประกาศ เรื่อง การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ด่วนมากที่สุด)

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนล่าช้า 1/2559 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนรหัส 553 1014 xxx (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 56 และ 573 2101 xxx (ด่วน)
 3.แนะนำ วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนพฤษภาคม
 2.ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
 3.การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา)
 4.กำหนดการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ (ด่วนมากที่สุด)
 2.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 3.รายวิชาที่ค้างส่งผลการศึกษา
 4.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 4/2558 (ด่วนมากที่สุด)
 2.ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 4/2558
(ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2558
(ด่วนมากที่สุด)
 4.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 3.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH