ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.ประกาศ ให้นักศึกษาเข้าประเมินการสอนอาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการย้ายสาขาวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ด่วนมากที่สุด)
 4.ประกาศงดจัดกิจกรรมนักศึกษา (ด่วนมาก)

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.กำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 2/2558 (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน รหัส 523 - 543 1014 xxx (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 573 2101 xxx (ด่วนมาก)
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 563 2101 xxx
 5.แนะนำ วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 2.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 3.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ระดับอนุปริญญานิติศาสตร์)
 4.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนพฤศจิกายน
 5.การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 6.การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา)

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ (ด่วนมากที่สุด)
 2.คำเตือน นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน (ด่วนมาก)
 3.รายวิชาที่ค้างส่งผลการศึกษา (ด่วน)
 4.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2558
(ด่วนมากที่สุด)
 2.ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 2/2558
(ด่วนมาก)
 3.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา


 
 ข่าวทั่วไป
 1.ประกาศ เรื่อง การขอเอกสาร “คำอธิบายรายวิชา” (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศ สำหรับ นักศึกษาที่ทำ password เข้าระบบ หาย (ด่วนมากที่สุด)


 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.ประกาศนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระ (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่บัญชีธนาคารปิด (ด่วนมากที่สุด)
 3.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 4.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 5.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)
 6.ประกาศนักศึกษาที่ลาออกหรือพ้นสถานภาพจากการเป็นนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 7.ประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH