ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.ประกาศ ให้นักศึกษาเข้าประเมินการสอนอาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการย้ายสาขาวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ด่วนมากที่สุด)
 4.ประกาศงดจัดกิจกรรมนักศึกษา (ด่วนมาก)

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.กำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 2/2558 (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน รหัส 523 - 543 1014 xxx (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 573 2101 xxx (ด่วนมาก)
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 563 2101 xxx
 5.แนะนำ วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 2.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 3.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ระดับอนุปริญญานิติศาสตร์)
 4.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนพฤศจิกายน
 5.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนตุลาคม
 6.การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 7.การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา)

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ (ด่วนมากที่สุด)
 2.คำเตือน นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน (ด่วนมาก)
 3.รายวิชาที่ค้างส่งผลการศึกษา (ด่วน)
 4.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2558
(ด่วนมากที่สุด)
 2.ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 2/2558
(ด่วนมาก)
 3.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา


 
 ข่าวทั่วไป
 1.ประกาศ เรื่อง การขอเอกสาร “คำอธิบายรายวิชา” (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศ สำหรับ นักศึกษาที่ทำ password เข้าระบบ หาย (ด่วนมากที่สุด)


 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.ประกาศนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระ (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่บัญชีธนาคารปิด (ด่วนมากที่สุด)
 3.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 4.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 5.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)
 6.ประกาศนักศึกษาที่ลาออกหรือพ้นสถานภาพจากการเป็นนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 7.ประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH