1 การรับ USERNAME และ PASSWORD ใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา 2/2564 (ด่วนมากที่สุด)
2 การรับสมัครผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 (ด่วนมากที่สุด)
3 ตารางกิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนทักษะสำคัญ (upskill) ภาคการศึกษาต้น 2564 (ด่วนมากที่สุด)
4 หลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2564 (ด่วนมากที่สุด)
5 แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 (ด่วนมากที่สุด)
6 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนทะเบียนและประมวลผล (ด่วนมากที่สุด)
7 สถิติการขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
8 วิธีการตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบของนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
9 มาตรการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2564
1 การขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2/2564 ระดับบัณฑิตศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
2 การขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2/2564 ระดับปริญญาตรี (ด่วนมากที่สุด)
3 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา 2/2564 (ด่วนมากที่สุด)
4 การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนมกราคม (ด่วนมากที่สุด)
5 กำหนดการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (ด่วนมากที่สุด)
6 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น (ด่วนมากที่สุด)

ติดต่อสอบถาม

ส่วนทะเบียนและประมวลผล อาคาร AS ห้อง 107-108 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป
0 5391 6107
0 5391 6544
0 5391 6545
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
0 5391 6370
0 5391 6371
0 5391 6372
0 5391 6369
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
0 5391 6373
0 5391 6374
ฝ่ายรับนักศึกษา
0 5391 6103
0 5391 6104
0 5391 6105
0 5391 6106
ฝ่ายระเบียนการศึกษา
0 5391 6433
0 5391 6546
0 5391 6547