ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.ประกาศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน ทุกรหัส (ด่วนมากที่สุด)
 2.ระบบยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 3.ระบบขอหนังสือสำคัญออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 4.ตัวอย่างเอกสารสำคัญทางการศึกษา
 5.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 สำหรับระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2561 สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2561 สำหรับนศ.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 603 1901 xxx
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2561 สำหรับนศ.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 583 1901 xxx และ 593 1901 xxx
 5.แนะนำการสั่งพิมพ์ ใบแจ้งยอด เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.การยื่นคำร้องขอรับอนุปริญญานิติศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
 2.ขั้นตอนการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
 3.รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
 4.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ด่วนมากที่สุด)
 5.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน (ด่วนมากที่สุด)
 6.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2561 สำหรับนศ.สาขาวิชาการสอนภาษาจีน รหัส 583 2403 xxx

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 2.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 3.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

 
 ข่าวการรับนักศึกษา
 1.ประกาศรับสมัครผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา 1/2561 (ด่วนมากที่สุด)

 
 ข่าวทั่วไป
 1.หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล


 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 3.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH