ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ด่วนมากที่สุด)

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.ประกาศ นักศึกษาที่ติด P และไม่มีรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศจากรายวิชา 1006001 Intensive English (พิเศษ) (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน รหัส 523 - 543 1014 xxx (ด่วนมาก)
 4.แนะนำ วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.เลื่อนกำหนดการรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 2.นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้ขอเอกสารเพิ่มเติมด่วน
 3.กำหนดการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559
 4.การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน (ด่วนมากที่สุด)
 2.รายวิชาที่ค้างส่งผลการศึกษา (ด่วนมาก)
 3.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 4.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2558
(ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตรีใบที่ 2)
 3.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

 
 ข่าวการรับนักศึกษา
 1.ประกาศรับสมัครผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 (ด่วนมากที่สุด) 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.ประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 2.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 3.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 4.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH