ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา (ด่วนมากที่สุด)
 2.ระบบขอหนังสือสำคัญออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ด่วนมากที่สุด)
 4.รายชื่อหนังสือสำคัญทางการศึกษา ไทย – อังกฤษ

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.การขออนุมัติลงทะเบียนเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษ ในช่วงเพิ่มรายวิชา (ด่วนมากที่สุด)
 2.แนะนำ วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.การขออนุมัติสำเร็จการศึกษา
 2.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนมกราคม
 3.ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน (ด่วนมาก)
 2.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) (ด่วน)
 3.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.ยื่นผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ(CEFR,TOEFL,IELTS)ทดแทน
Exit-Examination 3/2559
 2.ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 3/2559
 3.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2559
 4.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH