ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า 2/2561 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) (ด่วนมากที่สุด)
 2.ผลเสียของการไม่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
 3.แนะนำการสั่งพิมพ์ ใบแจ้งยอด เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนมีนาคม (ด่วนมากที่สุด)
 2.นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2/2561 (ด่วนมากที่สุด)
 3.นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
 4.กำหนดการขออนุมัติอนุปริญญานิติศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
 5.กำหนดการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
 6.ขั้นตอนและกำหนดการขอรับอนุปริญญานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
 7.รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ตารางห้องสอบในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมาก)
 2.แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ในการสอบ ณ ห้องกักตัวนักศึกษา (ด่วน)
 3.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ (ด่วน)
 4.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน
 5.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Exit-Exam ครั้งที่ 3/2561 (ด่วนมากที่สุด)
 2.ยื่นผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ(CEFR,TOEFL,IELTS)ทดแทน
Exit-Examination 3/2561
 3.ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 3/2561
 4.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2561
 5.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 6.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 7.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 3.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH