ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.ประกาศ ให้นักศึกษาเข้าประเมินการสอนอาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศกำหนดการย้ายสาขาวิชา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
(ด่วนมากที่สุด)
 3.หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2562 สำหรับนศ.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 593 2201 xxx (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2562 สำหรับนศ.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 57, 58 และ 593 2101 xxx (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2562 สำหรับนศ.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 603 2101 xxx (ด่วนมากที่สุด)
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2562 สำหรับนศ. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน รหัส 5832403xxx (ด่วนมาก)
 5.ผลเสียของการไม่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
 6.แนะนำการสั่งพิมพ์ ใบแจ้งยอด เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนเมษายน (ด่วนมากที่สุด)
 2.ขั้นตอนและกำหนดการขอรับอนุปริญญานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ตารางห้องสอบในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมาก)
 2.แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ในการสอบ ณ ห้องกักตัวนักศึกษา (ด่วน)
 3.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ (ด่วน)
 4.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน
 5.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2561
 3.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 4.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 5.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

 
 ข่าวการรับนักศึกษา
 1.ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับเข้าศึกษาใหม่ รอบที่ 5 (ด่วนมากที่สุด) 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.ประกาศนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระ (ด่วนมากที่สุด)
 2.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 3.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 4.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH