ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.ผลเสียของการไม่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
 2.แนะนำการสั่งพิมพ์ ใบแจ้งยอด เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนมีนาคม (ด่วนมากที่สุด)
 2.นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2/2561 (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการขออนุมัติอนุปริญญานิติศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
 4.กำหนดการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
 5.ขั้นตอนและกำหนดการขอรับอนุปริญญานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
 6.รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ตารางห้องสอบในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมาก)
 2.แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ในการสอบ ณ ห้องกักตัวนักศึกษา (ด่วน)
 3.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ (ด่วน)
 4.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน
 5.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Exit-Exam ครั้งที่ 3/2561 (ด่วนมากที่สุด)
 2.ยื่นผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ(CEFR,TOEFL,IELTS)ทดแทน
Exit-Examination 3/2561
 3.ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 3/2561
 4.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2561
 5.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 6.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 7.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 3.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH