1 นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 (ด่วนมากที่สุด)
2 การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนพฤศจิกายน (ด่วนมากที่สุด)
3 รายชื่อนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ที่แนบไฟล์รูปถ่ายชุดครุยไม่ถูกต้อง 1/62 (ด่วนมากที่สุด)
4 ประกาศรายชื่อนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 1/62 ป.ตรี ที่ไม่ได้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
5 นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (ด่วนมากที่สุด)
6 กำหนดการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
7 กำหนดการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ติดต่อสอบถาม

ส่วนทะเบียนและประมวลผล อาคาร AS ห้อง 107-108 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป
0 5391 6107
0 5391 6544
0 5391 6545
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
0 5391 6370
0 5391 6371
0 5391 6372
0 5391 6369
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
0 5391 6373
0 5391 6374
ฝ่ายรับนักศึกษา
0 5391 6103
0 5391 6104
0 5391 6105
0 5391 6106
ฝ่ายระเบียนการศึกษา
0 5391 6433
0 5391 6546
0 5391 6547