1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 (ด่วนมากที่สุด)
2 ตารางสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4 (ด่วนมาก)
3 รูปแบบการจัดสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 3/64 และ 4/64 (ด่วนมาก)
4 ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 4/2564
(ด่วน)
5 ยื่นผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ(CEFR,TOEFL,IELTS)ทดแทน
Exit-Examination 4/2564
(ด่วน)
6 คำแนะนำสำหรับนักศึกษาในการสอบ Exit examination Online
7 กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2564
8 วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
9 หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
10 หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
11 อัตราค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
12 ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ส่วนทะเบียนและประมวลผล อาคาร AS ห้อง 107-108 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป
0 5391 6107
0 5391 6544
0 5391 6545
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
0 5391 6370
0 5391 6371
0 5391 6372
0 5391 6369
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
0 5391 6373
0 5391 6374
ฝ่ายรับนักศึกษา
0 5391 6103
0 5391 6104
0 5391 6105
0 5391 6106
ฝ่ายระเบียนการศึกษา
0 5391 6433
0 5391 6546
0 5391 6547