รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
วิทยาเขต-
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
หลักสูตร553100600 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อ(ไทย)เกียรตินิยมวันจบการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต
1 5831006091 นายพัฒน์ กาวี- 18 มกราคม 2565 -
2 5931006179 นายศุภฤกษ์ นงนุช- 15 กุมภาพันธ์ 2565 -
3 5931006134 นางสาวภคกูล เรืองนุชถี- 19 ตุลาคม 2564 -
4 6031006113 นางสาวนรรถณรร ประภาษานนท์- 18 มกราคม 2565 -
5 6031006148 นางสาวพรศิริ มิคาระเศรษฐ์- 18 มกราคม 2565 -
6 6031006185 นายรัฐนันท์ เขียวมีชัยเกษม- 18 มกราคม 2565 -
7 6031006190 นางสาววชิรญาณ์ สุวรรณธาดา- 18 มกราคม 2565 -
8 6031006263 นายนาถวัฒน์ ประทุมเพชร- 18 มกราคม 2565 -
9 6031006277 นางสาวสุดารัตน์ กัณทะวัง- 18 มกราคม 2565 -
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH