จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
โปรดเลือก  
ปีการศึกษา สำนักวิชา
สำนักวิชา / ภาครายวิชา
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
ภาคฤดูร้อน
รวม
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก
ชาย หญิง รวมชาย หญิงรวมชาย หญิงรวมชาย หญิง รวมชาย หญิงรวมชาย หญิงรวมชาย หญิง รวมชาย หญิงรวมชาย หญิงรวมชาย หญิง รวมชาย หญิงรวมชาย หญิงรวม
สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
       1005 ภาษาและวัฒนธรรมไทย-22------213---------------235------
       1006 ภาษาอังกฤษ71421------2187108------3811------31109140------
       1006 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ-------------22----------------22---
       1006 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ-------11-------------------------11
       1010 รัฐประศาสนศาสตร์---1-1------1-1---------------2-2---
       1013 สังคมศาสตร์------145------112---------------257
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH