จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
โปรดเลือก  
ปีการศึกษา สำนักวิชา
สำนักวิชา / ภาครายวิชา
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
ภาคฤดูร้อน
รวม
ปริญญาตรี    |  ปริญญาโท   |  ปริญญาเอก
ปริญญาตรี    |  ปริญญาโท   |  ปริญญาเอก
ปริญญาตรี    |  ปริญญาโท   |  ปริญญาเอก
ปริญญาตรี    |  ปริญญาโท   |  ปริญญาเอก
ชาย หญิง รวมชาย หญิงรวมชาย หญิงรวมชาย หญิง รวมชาย หญิงรวมชาย หญิงรวมชาย หญิง รวมชาย หญิงรวมชาย หญิงรวมชาย หญิง รวมชาย หญิงรวมชาย หญิงรวม
สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
       1005 ภาษาและวัฒนธรรมไทย-22-------------------------22------
       1006 ภาษาอังกฤษ71421-------33---------------71724------
       1006 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ-------------11----------------11---
       1006 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ-------11-------------------------11
       1010 รัฐประศาสนศาสตร์---1-1------------------------1-1---
       1013 สังคมศาสตร์------145------------------------145
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH