จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
โปรดเลือก  
ปีการศึกษา สำนักวิชา
สำนักวิชา / ภาครายวิชา
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
ภาคฤดูร้อน
รวม
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก
ชาย หญิง รวมชาย หญิงรวมชาย หญิงรวมชาย หญิง รวมชาย หญิงรวมชาย หญิงรวมชาย หญิง รวมชาย หญิงรวมชาย หญิงรวมชาย หญิง รวมชาย หญิงรวมชาย หญิงรวม
สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
       1006 ภาษาอังกฤษ-11-------------------------11------
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH