จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
โปรดเลือก  
ปีการศึกษา สำนักวิชา
สำนักวิชา / ภาครายวิชา
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
ภาคฤดูร้อน
รวม
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก
ชาย หญิง รวมชาย หญิงรวมชาย หญิงรวมชาย หญิง รวมชาย หญิงรวมชาย หญิงรวมชาย หญิง รวมชาย หญิงรวมชาย หญิงรวมชาย หญิง รวมชาย หญิงรวมชาย หญิงรวม
สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
       1005 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ-11------9413---------------9514------
       1006 ภาษาอังกฤษ459------5510---------------91019------
       1006 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ----------------11----------------11
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH