ประเภทคำถาม   

วันที่ข้อความ
1/4/2564 15:06:04
 คำถามการลงทะเบียนสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit - Examination) ต้องทำอย่างไร?
 คำตอบ ส่วนทะเบียนฯจะเป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนสอบฯให้กับนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบฯ ดังนั้นนักศึกษาไม่ต้องดำเนินการลงทะเบียนสอบด้วยตนเอง
โดย: salisa
1/4/2564 15:05:29
 คำถามไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงก่อนเข้าห้องสอบต้องทำอย่างไร ?
 คำตอบ                 กรณีลืมบัตร/บัตรหาย นักศึกษาสามารถดำเนินการได้ ดังนี้
1. สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ ทดแทนได้ หรือ
2. ติดต่อศูนย์อำนวยการสอบ เพื่อขอใบอนุญาตเข้าห้องสอบ (ใช้ได้ครั้งต่อครั้ง เท่านั้น) หรือ
3. ติดต่อขอทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว ณ ส่วนทะเบียนและประมวลผล (กรณีบัตรหาย)
โดย: salisa
1/4/2564 15:05:02
 คำถามตารางสอบซ้ำซ้อน ต้องเตรียมตัวอย่างไร ?
 คำตอบ 1. ต้องเข้าสอบทุกรายวิชาที่มีตารางสอบซ้ำซ้อนกันในห้องสอบที่ระบุไว้ในตารางสอบเท่านั้น ตามวัน และเวลา
    ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ต้องเข้าสอบในห้องกักตัวนักศึกษา ตั้งแต่รายวิชาที่จัดสอบในภาคเช้าและอยู่ในห้องสอบทั้งวันจนกว่าการสอบใน
    ภาคบ่ายจะแล้วเสร็จ
3. ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบรายวิชาที่จัดสอบในภาคเช้า จะไม่สามารถเข้าสอบรายวิชาที่จัดสอบในภาคบ่ายได้
   (ยกเว้นเหตุสุดวิสัยจะพิจารณาเป็นกรณีไป)

                โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแนวปฏิบัติในการสอบ ณ ห้องกักตัวนักศึกษา (กรณีนักศึกษา
มีตารางสอบซ้ำซ้อน) ตามที่แสดงในตารางสอบบนเว็บไซต์ REG.

โดย: salisa
1/4/2564 15:04:47
 คำถามศูนย์อำนวยการสอบ ตั้งอยู่ที่อาคารไหนบ้าง ?
 คำตอบ ศูนย์อำนวยการสอบ ตั้งอยู่ 3 จุด คือ
1. ศูนย์อำนวยการสอบ อาคาร C1 ห้อง C1 110 ควบคุมดูแลการสอบอาคาร C1 C2 และ C3
2. ศูนย์อำนวยการสอบ อาคาร C5 ห้อง C5 313 ควบคุมดูแลการสอบอาคาร C5
3. ศูนย์อำนวยการสอบส่วนทะเบียนและประมวลผล ห้อง AS 107 ควบคุมดูแลการสอบอาคาร S7 D1 และ E3

                เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ นักศึกษาควรไปติดต่อตามศูนย์อำนวยการสอบ
ที่ควบคุมดูแลอาคารสอบที่นักศึกษาทำการสอบอยู่

โดย: salisa
[หน้าก่อน]
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH