ประเภทคำถาม   

วันที่ข้อความ
1/10/2564 11:20:06
 คำถามจะขอแก้ไขข้อมูลในระเบียนประวัติ ต้องทำอย่างไรบ้าง?
 คำตอบ ดาวน์โหลดคำร้อง กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบดังนี้
1.หากเป็นชื่อ-สกุล ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ หรือกรณีเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุลด้วย
2.หากเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. ส่งคำร้องพร้อมหลักฐานที่ ส่วนทะเบียนฯ หรือ อีเมล reg@mfu.ac.th
https://reg.mfu.ac.th/regpage/Form/REG/reg%20301.pdf
โดย: nisa
19/8/2564 14:33:41
 คำถามกรณี ลืมรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบ?
 คำตอบ ส่งรูปถ่าย Selfie หน้าตนเอง คู่กับบัตร นศ. หรือ บัตร ปชช. พร้อมแจ้งรหัสนักศึกษา ส่งมาที่อีเมล reg@mfu.ac.th
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับ รหัสผ่าน ทาง อีเมลลำดวน
โดย: nisa
5/4/2564 10:39:56
 คำถามการเปลี่ยนตอนเรียนทำอย่างไร
 คำตอบ นักศึกษาสามารถเปลี่ยนตอนเรียนได้โดย
login สู่ website: reg.mfu.ac.th เลือก>ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า
ล่วงหน้า
นักศึกษาต้องลดตอนเรียนเก่าให้สำเร็จก่อนเปลี่ยนตอนเรียนเสมอ
หลังจากดำเนินการเปลี่ยนตอนเรียนแล้วให้ตรวจสอบผลการเปลี่ยนใน reg.mfu.ac.th>ผลการลงทะเบียน ทุกครั้ง
นักศึกษาสามารถดูตัวอย่างการเปลี่ยนตอนเรียนได้ในวิดีโอดังต่อไปนี้
https://www.youtube.com/watch?v=Q7XiXGhLiSY
โดย: chatchai_p
5/4/2564 10:39:36
 คำถามการลดรายวิชาทำอย่างไร
 คำตอบ นักศึกษาสามารถลดรายวิชาได้โดย
login สู่ website: reg.mfu.ac.th เลือก>ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า
ล่วงหน้า
นักศึกษาสามารถดูตัวอย่างการลดรายวิชาได้ในวิดีโอดังต่อไปนี้
หลังจากดำเนินการลดรายวิชาแล้วให้ตรวจสอบผลการลดรายวิชาใน reg.mfu.ac.th>ผลการลงทะเบียน ทุกครั้ง
https://www.youtube.com/watch?v=8Reg0kgwGMY
โดย: chatchai_p
5/4/2564 9:59:35
 คำถามช่วงลงทะเบียนเรียนปกติ ทำอย่างไร
 คำตอบ นักศึกษาสามารถยืนยันการลงทะเบียนได้โดย
login สู่ website: reg.mfu.ac.th เลือก>ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า
นักศึกษาสามารถดูตัวอย่างการแจ้งความประสงค์ได้ในวิดีโอดังต่อไปนี้
ทั้งนี้นักศึกษาที่จะสามารถยืนยันการลงทะเบียนได้จะต้องแจ้งต้องได้รับอนุมัติจากช่วงแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเท่านั้น
หากนักศึกษาคนใดไม่ได้รับอนุมัติหรือไม่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์จะไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนในช่วงนี้ได้
และจะดำเนินการลงทะเบียนได้อีกครั้งในช่วงลงทะเบียนล่าช้าฯ
https://www.youtube.com/watch?v=pkiEkX-fIs4
โดย: chatchai_p
5/4/2564 9:58:38
 คำถามการลงทะเบียนช่วงลงทะเบียนเรียนล่าช้า และการตรวจสอบสถานะรายวิชา ทำอย่างไร
 คำตอบ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในช่วงล่าช้าได้โดย
login สู่ website: reg.mfu.ac.th เลือก>ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า
นักศึกษาสามารถดูตัวอย่างการลงทะเบียนและการตรวจสอบสถานะรายวิชาได้ในวิดีโอดังต่อไปนี้
หมายเหตุ
1.ก่อนลงทะเบียนกรุณาตรวจสอบสถานะรายวิชาทุกครั้งเพื่อลดข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน
2.หากลงทะเบียน/เพิ่มรายวิชาแล้วให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนใน reg.mfu.ac.th>ผลการลงทะเบียน ทุกครั้ง
https://www.youtube.com/watch?v=9GTKQ01G1Lg
โดย: chatchai_p
5/4/2564 8:53:53
 คำถามช่วงแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนอย่างไร
 คำตอบ นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาเพื่อแจ้งความประสงค์ของลงทะเบียนได้โดย
login สู่ website: reg.mfu.ac.th เลือก>ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า
นักศึกษาสามารถดูตัวอย่างการแจ้งความประสงค์ได้ในวิดีโอดังต่อไปนี้
https://www.youtube.com/watch?v=2jxZVGgf5n0
โดย: chatchai_p
2/4/2564 16:11:06
 คำถามการขอคืนสถานภาพ ในกรณีที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อพ้นกำหนดเวลา 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 คำตอบ 1.นักศึกษากรอกคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
2.เสนอคำร้องขอคืนสถานภาพฯต่อสำนักวิชา
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนจะต้องมีคำยินยอมให้เข้าชั้นเรียนจากอาจารย์ผู้สอนทุกวิชา
3.นักศึกษาส่งคำร้องที่ได้รับอนุมติจากสำนักวิชาที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล
4.รอผลการอนมุติการขอคืนสถานภาพจากอธิการบดี
5.ส่วนทะเบียนและประมวลผลแจ้งผลการอนุมัติการขอคืนสถานภาพแก่นักศึกษาผ่าน Lamduan mail
6.นักศึกษาติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าปรับคืนสถานภาพ และค่าลงทะเบียนล่าช้า ภายใน 3 วันทำการ
https://reg.mfu.ac.th/regpage/Form/REG/reg%20210.pdf
โดย: chatchai_p
2/4/2564 16:04:04
 คำถามหนังสือรับรอง และ Transcript สามารถขอได้ที่ไหน ?
 คำตอบ สามารถขอผ่าน ระบบขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา โดยดูรายละเอียด ดังนี้
https://reg.mfu.ac.th/DocumentRequest/
โดย: lalida
2/4/2564 16:03:58
 คำถามช่วงของการลงทะเบียนมีอะไรบ้าง
 คำตอบ การลงทะเบียนจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ
1.ช่วงแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
2.ลงทะเบียนเรียนปกติ
3.ลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพิ่มรายวิชา/ลดรายวิชา
นักศึกษาสามารถตรวจสอบปฏิทินการลงทะเบียนได้ที่ website: reg.mfu.ac.th เลือกปฏิทินการลงทะเบียน
https://reg.mfu.ac.th/registrar/calendar.asp?avs918879197=4
โดย: chatchai_p
2/4/2564 15:59:43
 คำถามบัตรนักศึกษาหาย ต้องทำอย่างไร?
 คำตอบ กรณีอยู่ที่มหาวิทยาลัย
1.ให้เขียนคำร้องที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล
2. นำคำร้องไปยื่นที่ธนาคาร พร้อมนำบัตรประชาชน สมุดบัญชี และค่าธรรมเนียม 100 บาทไปด้วย
3. รอรับบัตรใหม่ ภายใน 10 นาที กรณีไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัย ให้ติดต่อธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053-912209
https://reg.mfu.ac.th/regpage/Form/REG/reg%20401.pdf
โดย: nisa
2/4/2564 15:59:32
 คำถามสามารถชำระเงินค่าขอหนังสือสำคัญทางการศึกษาได้ทางไหน
 คำตอบ - Application ธนาคารที่ให้บริการตามที่ปรากฎในใบแจ้งยอด โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด
- เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ โดยเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท
- ส่วนการเงินและบัญชี อาคารสำนักงานบริหารกลาง (AD2)
โดย: lalida
2/4/2564 15:59:18
 คำถามการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทำอย่างไร?
 คำตอบ อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ดังนี้
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/1102.html
โดย: nisa
2/4/2564 15:59:16
 คำถามค่าธรรมเนียมการขอหนังสือสำคัญทางการศึกษาฉบับละเท่าไหร่
 คำตอบ - นักศึกษาเก่าจนถึงนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2561            ฉบับละ 50 บาท
- นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป     ฉบับละ 100 บาท

* เฉพาะใบแปลปริญญาบัตร     ฉบับละ 200 บาท

โดย: lalida
2/4/2564 15:51:28
 คำถามนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา คือ
 คำตอบ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร (รวมทั้งลงฝึกงาน) และเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย
โดย: lalida
2/4/2564 15:50:25
 คำถามขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ทำอย่างไร ?
 คำตอบ นักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดจากคู่มือการใช้งาน และคลิปวิดีโอ จากระบบขอสำเร็จการศึกษา ดังนี้
http://graduate-ceremony.mfu.ac.th/graduaterequest
โดย: lalida
2/4/2564 15:07:55
 คำถามเกณฑ์การได้รับเกียรตินิยม ยกเว้น สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์
 คำตอบ 1. เรียนครบโดยที่ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร และไม่ติด F หรือ U
2. เรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร แต่ EE ยังไม่ผ่าน ก็ยังมีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม
3. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.60
4. เกียรตินิยมอันดับสอง GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25
โดย: lalida
2/4/2564 15:07:43
 คำถามเกณฑ์การได้รับเกียรตินิยม สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์
 คำตอบ 1. ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร
2. ระยะเวลาการศึกษา 6 ปีการศึกษา ตามที่หลักสูตรกำหนด
3. ไม่มีรายวิชาใดที่ได้รับสัญลักษณ์ที่ต่ำกว่า C
4. ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาใด
5. ไม่มีรายวิชาใดได้รับสัญลักษณ์ U
6. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.60
7. เกียรตินิยมอันดับสอง GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25
โดย: lalida
2/4/2564 15:07:33
 คำถามการให้เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
 คำตอบ ผู้มีสิทธิ์ได้รับเหรียญรางวัลฯ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง โดยมี GPAX สูงสุด ในสาขาวิชาเดียวกันและในปีการศึกษาที่จบเดียวกัน
โดย: lalida
2/4/2564 15:06:39
 คำถามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา
 คำตอบ ระดับปริญญาตรี
1. ตรวจสอบคุณวุฒิเดิม
2. ยื่นขอสำเร็จการศึกษา
3. ไม่มีหนี้สิน
4. สอบผ่าน Exit - Examination
5. เรียนครบตามหลักสูตรและ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
6. กรณีสำเร็จการศึกษาก่อนที่หลักสูตรกำหนด นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด

ระดับบัณฑิตศึกษา
1. ตรวจสอบคุณวุฒิเดิม
2. ยื่นขอสำเร็จการศึกษา
3. ไม่มีหนี้สิ้น
4. สอบผ่านการวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ตั้งแต่รหัส 50 เป็นต้นไป)
5. สอบผ่านประมวลความรู้ (ป.โท แผน ข) (Comprehensive Examination)
6. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (ป.เอก) (Qualifying Examination)
7. เสนอวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ และ/หรือ ผ่านการสอบปากเปล่า
8. เรียนครบตามหลักสูตรและ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
9. ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์
    - ปริญญาโท แผน ก1, ก2 และ ข (ตั้งแต่รหัส 56 )
    - ปริญญาเอก
10. กรณีสำเร็จการศึกษาก่อนที่หลักสูตรกำหนดนักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด

โดย: lalida
2/4/2564 15:06:29
 คำถามขั้นตอนการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาเป็นอย่างไร
 คำตอบ 1. เมื่อเกรดเทอมสุดท้ายเข้าครบทุกรายวิชา ส่วนทะเบียนฯ ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาเบื้องต้น โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา และส่งรายชื่อให้สำนักวิชาเพื่อพิจารณา
2. สำนักวิชา พิจารณารายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
3. สภาวิชาการ พิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบ
4. สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 เดือน

โดย: lalida
[หน้าต่อไป]
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH