ประเภทคำถาม   

วันที่ข้อความ
1/10/2564 11:20:06
 คำถามจะขอแก้ไขข้อมูลในระเบียนประวัติ ต้องทำอย่างไรบ้าง?
 คำตอบ ดาวน์โหลดคำร้อง กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบดังนี้
1.หากเป็นชื่อ-สกุล ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ หรือกรณีเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุลด้วย
2.หากเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. ส่งคำร้องพร้อมหลักฐานที่ ส่วนทะเบียนฯ หรือ อีเมล reg@mfu.ac.th
https://reg.mfu.ac.th/regpage/Form/REG/reg%20301.pdf
โดย: nisa
19/8/2564 14:33:41
 คำถามกรณี ลืมรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบ?
 คำตอบ ส่งรูปถ่าย Selfie หน้าตนเอง คู่กับบัตร นศ. หรือ บัตร ปชช. พร้อมแจ้งรหัสนักศึกษา ส่งมาที่อีเมล reg@mfu.ac.th
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับ รหัสผ่าน ทาง อีเมลลำดวน
โดย: nisa
5/4/2564 10:39:56
 คำถามการเปลี่ยนตอนเรียนทำอย่างไร
 คำตอบ นักศึกษาสามารถเปลี่ยนตอนเรียนได้โดย
login สู่ website: reg.mfu.ac.th เลือก>ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า
ล่วงหน้า
นักศึกษาต้องลดตอนเรียนเก่าให้สำเร็จก่อนเปลี่ยนตอนเรียนเสมอ
หลังจากดำเนินการเปลี่ยนตอนเรียนแล้วให้ตรวจสอบผลการเปลี่ยนใน reg.mfu.ac.th>ผลการลงทะเบียน ทุกครั้ง
นักศึกษาสามารถดูตัวอย่างการเปลี่ยนตอนเรียนได้ในวิดีโอดังต่อไปนี้
https://www.youtube.com/watch?v=Q7XiXGhLiSY
โดย: chatchai_p
5/4/2564 10:39:36
 คำถามการลดรายวิชาทำอย่างไร
 คำตอบ นักศึกษาสามารถลดรายวิชาได้โดย
login สู่ website: reg.mfu.ac.th เลือก>ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า
ล่วงหน้า
นักศึกษาสามารถดูตัวอย่างการลดรายวิชาได้ในวิดีโอดังต่อไปนี้
หลังจากดำเนินการลดรายวิชาแล้วให้ตรวจสอบผลการลดรายวิชาใน reg.mfu.ac.th>ผลการลงทะเบียน ทุกครั้ง
https://www.youtube.com/watch?v=8Reg0kgwGMY
โดย: chatchai_p
5/4/2564 9:59:35
 คำถามช่วงลงทะเบียนเรียนปกติ ทำอย่างไร
 คำตอบ นักศึกษาสามารถยืนยันการลงทะเบียนได้โดย
login สู่ website: reg.mfu.ac.th เลือก>ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า
นักศึกษาสามารถดูตัวอย่างการแจ้งความประสงค์ได้ในวิดีโอดังต่อไปนี้
ทั้งนี้นักศึกษาที่จะสามารถยืนยันการลงทะเบียนได้จะต้องแจ้งต้องได้รับอนุมัติจากช่วงแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเท่านั้น
หากนักศึกษาคนใดไม่ได้รับอนุมัติหรือไม่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์จะไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนในช่วงนี้ได้
และจะดำเนินการลงทะเบียนได้อีกครั้งในช่วงลงทะเบียนล่าช้าฯ
https://www.youtube.com/watch?v=pkiEkX-fIs4
โดย: chatchai_p
5/4/2564 9:58:38
 คำถามการลงทะเบียนช่วงลงทะเบียนเรียนล่าช้า และการตรวจสอบสถานะรายวิชา ทำอย่างไร
 คำตอบ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในช่วงล่าช้าได้โดย
login สู่ website: reg.mfu.ac.th เลือก>ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า
นักศึกษาสามารถดูตัวอย่างการลงทะเบียนและการตรวจสอบสถานะรายวิชาได้ในวิดีโอดังต่อไปนี้
หมายเหตุ
1.ก่อนลงทะเบียนกรุณาตรวจสอบสถานะรายวิชาทุกครั้งเพื่อลดข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน
2.หากลงทะเบียน/เพิ่มรายวิชาแล้วให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนใน reg.mfu.ac.th>ผลการลงทะเบียน ทุกครั้ง
https://www.youtube.com/watch?v=9GTKQ01G1Lg
โดย: chatchai_p
5/4/2564 8:53:53
 คำถามช่วงแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนอย่างไร
 คำตอบ นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาเพื่อแจ้งความประสงค์ของลงทะเบียนได้โดย
login สู่ website: reg.mfu.ac.th เลือก>ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า
นักศึกษาสามารถดูตัวอย่างการแจ้งความประสงค์ได้ในวิดีโอดังต่อไปนี้
https://www.youtube.com/watch?v=2jxZVGgf5n0
โดย: chatchai_p
2/4/2564 16:11:06
 คำถามการขอคืนสถานภาพ ในกรณีที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อพ้นกำหนดเวลา 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 คำตอบ 1.นักศึกษากรอกคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
2.เสนอคำร้องขอคืนสถานภาพฯต่อสำนักวิชา
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนจะต้องมีคำยินยอมให้เข้าชั้นเรียนจากอาจารย์ผู้สอนทุกวิชา
3.นักศึกษาส่งคำร้องที่ได้รับอนุมติจากสำนักวิชาที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล
4.รอผลการอนมุติการขอคืนสถานภาพจากอธิการบดี
5.ส่วนทะเบียนและประมวลผลแจ้งผลการอนุมัติการขอคืนสถานภาพแก่นักศึกษาผ่าน Lamduan mail
6.นักศึกษาติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าปรับคืนสถานภาพ และค่าลงทะเบียนล่าช้า ภายใน 3 วันทำการ
https://reg.mfu.ac.th/regpage/Form/REG/reg%20210.pdf
โดย: chatchai_p
2/4/2564 16:03:58
 คำถามช่วงของการลงทะเบียนมีอะไรบ้าง
 คำตอบ การลงทะเบียนจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ
1.ช่วงแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
2.ลงทะเบียนเรียนปกติ
3.ลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพิ่มรายวิชา/ลดรายวิชา
นักศึกษาสามารถตรวจสอบปฏิทินการลงทะเบียนได้ที่ website: reg.mfu.ac.th เลือกปฏิทินการลงทะเบียน
https://reg.mfu.ac.th/registrar/calendar.asp?avs918879197=4
โดย: chatchai_p
2/4/2564 15:59:43
 คำถามบัตรนักศึกษาหาย ต้องทำอย่างไร?
 คำตอบ กรณีอยู่ที่มหาวิทยาลัย
1.ให้เขียนคำร้องที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล
2. นำคำร้องไปยื่นที่ธนาคาร พร้อมนำบัตรประชาชน สมุดบัญชี และค่าธรรมเนียม 100 บาทไปด้วย
3. รอรับบัตรใหม่ ภายใน 10 นาที กรณีไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัย ให้ติดต่อธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053-912209
https://reg.mfu.ac.th/regpage/Form/REG/reg%20401.pdf
โดย: nisa
2/4/2564 15:59:18
 คำถามการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทำอย่างไร?
 คำตอบ อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ดังนี้
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/1102.html
โดย: nisa
2/4/2564 15:50:25
 คำถามขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ทำอย่างไร ?
 คำตอบ นักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดจากคู่มือการใช้งาน และคลิปวิดีโอ จากระบบขอสำเร็จการศึกษา ดังนี้
http://graduate-ceremony.mfu.ac.th/graduaterequest
โดย: lalida
2/4/2564 14:40:19
 คำถามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit - Examination)
 คำตอบ 1. เป็นนักศึกษาที่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. เป็นนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่จัดสอบ หรือ
4. ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ยกเว้น รายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ ที่จะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
5. ยังสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาไม่ผ่านครบทุกรายวิชา
6. นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีสิทธิ์สอบตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 และต้องสอบผ่านรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปตามที่หลักสูตรกำหนด
7. นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สาขาวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาทัตนแพทยศาสตร์ มีสิทธิ์สอบตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 และต้องสอบผ่านรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปตามที่หลักสูตรกำหนด
โดย: lalida
2/4/2564 10:34:36
 คำถามขั้นตอนการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 คำตอบ 1.กรอกคำร้องขอลาออกจาการเป็นนักศึกษา
2.เสนอคำร้องพร้อมเอกสารรับรองการยินยอมจากผู้ปกครองต่อสำนักวิชา
3.ส่งคำร้องที่ได้รับอนุมัติจาก อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล
หมายเหตุ: นักศึกษาจะต้องไม่มีหนี้สินคงค้างกับมหาวิทยาลัยถึงจะสามารถขอลาออกได้
https://reg.mfu.ac.th/regpage/Form/REG/reg%20214.pdf
โดย: chatchai_p
2/4/2564 10:33:29
 คำถามขั้นตอนการขอเทียบโอนรายวิชา (ภายนอก)
 คำตอบ 1.นักศึกษากรอกคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา(ภายนอก)
เอกสารที่ต้องแนบกับคำร้อง 1. Transcript ของมหาวิทยาลัยเดิม และ 2. คำอธิบายรายวิชา/course description
2.นักศึกษาส่งคำร้องเทียบโอนให้อาจาร์ที่ปรึกษา
3.นักศึกษาส่งคำร้องที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล
4.รอผลการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรและการเรียนการสอน
5.ส่วนทะเบียนและประมวลผลแจ้งผลการอนุมัติเทียบโอนรายวิชาทาง Lamduan Mail
6.นักศึกษาชำระค่าเทียบโอนภายในระยะเวลาที่กำหนด
โดย: chatchai_p
2/4/2564 10:15:13
 คำถามขั้นตอนการขอลาพักการศึกษาทำอย่างไร
 คำตอบ 1.กรอกคำร้องขอลาพักการศึกษา โดยคำร้องสามารถขอรับได้ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ dowanload ได้ที่ website: reg.mfu.ac.th> download แบบฟอร์ม
2.เสนอคำร้องขอลาพักการศึกษาพร้อมเอกสารแนบต่อสำนักวิชา
3.ส่งคำร้องที่ได้รับอนุมัติจากสำนักวิชาแก่ส่วนทะเบียนและประมวลผล
4.ชำระค่าลาพักการศึกษา
https://reg.mfu.ac.th/regpage/Form/REG/reg%20208.pdf
โดย: chatchai_p
1/4/2564 15:49:10
 คำถามการสอบออนไลน์กับส่วนทะเบียนและประมวลผลต้องเตรียมตัวอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร
 คำตอบ อ่านรายละเอียดการเตรียมตัวและขั้นตอนต่างๆของการสอบออนไลน์กับส่วนทะเบียนและประมวลผล ดังนี้
https://www.facebook.com/RegistrarMFU-269691783054697/photos/pcb.4082411891782648/4082410411782796/
โดย: noppon_to
1/4/2564 15:12:46
 คำถามอัตราค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (Exit - Examination)
 คำตอบ ครั้งที่ 1 ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
ครั้งที่ 2 ค่าธรรมเนียมเข้าสอบ 200 บาท ต่อคน
ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมเข้าสอบครั้งละ 500 บาท ต่อคน
โดย: salisa
1/4/2564 15:08:44
 คำถามการจัดสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา จัดขึ้นปีการศึกษาละกี่ครั้ง
 คำตอบ                 จัดสอบปีละ 6 ครั้ง โดยแบ่งเป็น
ภาคการศึกษาต้น 2 ครั้ง
ภาคการศึกษาปลาย 2 ครั้ง
และภาคฤดูร้อน 2 ครั้ง
โดย: salisa
1/4/2564 15:07:54
 คำถามการลาสอบต้องทำอย่างไร ?
 คำตอบ                 นักศึกษาต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอลาสอบ ดังนี้
1. นักศึกษาติดต่อขอรับคำร้องขอลาสอบได้ที่ศูนย์อำนวยการสอบและส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือดาวน์โหลด
    จากเว็บไซต์ reg
2. นักศึกษากรอกรายละเอียดรายวิชาที่ต้องการขอลาสอบพร้อมทั้งแนบหลักฐานแสดงเหตุผลความจำเป็นในการลาสอบ
3. นักศึกษายื่นคำร้องต่ออาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็น
4. นักศึกษายื่นคำร้องที่ผ่านความเห็นของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. นักศึกษาต้องดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 - 4 ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ไม่ได้เข้าสอบ
6. นักศึกษาสามารถติดตามผลการพิจารณาจากสำนักวิชาที่นักศึกษาสังกัดและดำเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อนัด
    เวลาสอบ (ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติให้สอบใหม่)
https://reg.mfu.ac.th/regpage/Form/REG/reg%20103.pdf
โดย: noppon_to
1/4/2564 15:06:04
 คำถามการลงทะเบียนสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit - Examination) ต้องทำอย่างไร?
 คำตอบ ส่วนทะเบียนฯจะเป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนสอบฯให้กับนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบฯ ดังนั้นนักศึกษาไม่ต้องดำเนินการลงทะเบียนสอบด้วยตนเอง
โดย: salisa
[หน้าต่อไป]
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH