เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1001318Introduction to Western Philosophy
ปรัชญาตะวันตกเบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาตะวันตกเบื้องต้น ประเด็นปัญหาของปรัชญาตะวันตก แนวความคิดเบื้องต้นของปรัชญากรีก, ปรัชญาสมัยกลาง, ปรัชญาสมัยใหม่และปรัชญาร่วมสมัย; ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินทางจริยธรรม


An introduction to Western philosophy and its philosophical problem; Glimpse of Greek, Medieval, Modern and Contemporary philosophy; Ethical dilemmas and Ethical judgement.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH