เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1001317Introduction to Eastern Philosophy
ปรัชญาตะวันออกเบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาตะวันออกเบื้องต้น ประเด็นปัญหาของปรัชญาตะวันออก (ปรัชญาจีนละปรัชญาอินเดีย) แนนวความคิดเบื้องต้นของปรัชญาฮินดู, พุทธปรัชญา, ปรัชญาลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อ อิทธิพลของปรัชญาเหล่านั้นที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน และปรัชญาตะวันออกประยุกต์


An introduction to Eastern philosophy and its philosophical problems (Chinese philosophy and Indian philosophy); Survey of Hinduism; Buddhism; Taoism and Confucianism; influence of Eastern philosophy on the present society; applied Eastern philosophy.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH