เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1001208Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การคิดและการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน การใช้เหตุผล การตรวจสอบความเชื่อเพื่อเข้าถึงความจริงและการแก้ปัญหา ประพจน์มาตรฐาน การสร้างความระมัดระวังในการให้เหตุผลที่ผิดพลาดในชีวิตประจำวัน


Creative thinking, creative problem solving and their application to other disciplines and everyday life; basic rules of correct reasoning, testing beliefs for truth; categorical propositions; awareness of common mistakes in everyday reasoning (logical fallacies).
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH