เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1008126Japanese 4
ภาษาญี่ปุ่น 4
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008125 หรือ
1008113

Course Description
ทักษะบูรณาการทั้งสี่ทักษะของภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้นตอนปลายโดยเน้นประโยคที่มีอกรรมกริยาและสกรรมกริยา ประโยคคำสั่ง ประโยคแสดงความเป็นไปได้ และรูปแบบกรรมวาจกของคำกริยา ประโยคที่แสดงความตั้งใจ วัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ และการบอกเล่า ตัวอักษรคันจิ 50 ตัว และภาษาพูดอย่างง่าย


Four Integrated skills of upper-beginner Japanese focusing on intransitive and transitive verb sentences, imperative form, potential form and passive form of verbs, sentences expressing intention, purpose, possibility and hearsay, 50 kanji characters, plain style as the spoken language
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH