เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1008125Japanese 3
ภาษาญี่ปุ่น 3
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008124 หรือ
1008112

Course Description
ทักษะบูรณาการทั้งสี่ทักษะของภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้นโดยเน้นประโยคความซ้อนที่แสดงความคิด ความเป็นไปได้ และเงื่อนไข การขยายคำนามด้วยวลี และตัวอักษรคันจิ 50 ตัว


Four integrated skills of beginner Japanese focusing on Complex sentences expressing idea, possibility, and condition, modifying nouns with phrases, 50 kanji characters.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH