เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1008124Japanese 2
ภาษาญี่ปุ่น 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008111 หรือ
1008123

Course Description
ทักษะบูรณาการทั้งสี่ทักษะของภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้น โดยเน้นคำคุณศัพท์และการผันคำกริยาในประโยคบอกเล่าและปฏิเสธ (แบบสุภาพ) ประโยคความรวม และตัวอักษรคันจิ 50 ตัว


Four integrated skills of beginner Japanese focusing on adjectives and verbs conjugation in positive, negative sentences (polite styles), compound sentences, 50 kanji characters
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH