เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1006216Introduction to Formal English Writing
การเขียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการเบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006135

Course Description
การเขียนอย่างเป็นทางการที่มุ่งเน้นการเขียนตามโครงสร้างประโยค การเลือกใช้ระดับภาษา ลักษณะการเขียน และรูปแบบที่เหมาะสม


Introduction to formal writing focusing on accurate sentence structure, appropriate formality level, style, and convention
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH