เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402708Food Structures, Digestion and Health
โครงสร้างอาหาร การย่อยและสุขภาพ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้างของวัตถุดิบอาหารที่มาจากธรรมชาติและอาหารที่ผ่านการแปรรูป และพฤติกรรมของอาหารในระหว่างกระบวนการแปรรูป ผลของโครงสร้างอาหารและเมทริกซ์ของอาหารต่อความสามารถในการดูดซึมสารอาหาร การสร้างแบบจำลองของระบบทางเดินอาหาร การพัฒนาอาหารเพื่อตอบสนองความท้าทายด้านสุขภาพของมนุษย์ในยุคใหม่


Food structures in natural and processed foods and their behavior during processing; impact of food structures and matrices on nutrient uptake and bioavailability; modelling of the gastrointestinal tract; food development to meet the modern challenges of human health.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH