เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402707Lifecycle, Nutrigenetics and Personalized Nutrition
วัฏจักรชีวิต โภชนพันธุศาสตร์ และโภชนาการเฉพาะบุคคล
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โภชนาการตลอดวัฏจักรชีวิต โภชนพันธุศาสตร์เบื้องต้น ผลกระทบของสารอาหารต่อจีโนม โปรตีโอมและเมตาบอลิซึม ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมกับพัฒนาการของโรค เช่นโรคเรื้อรังเนื่องจากอวัยวะเสื่อมสภาพ โรคกระดูกพรุน ระบบประสาท โรคอ้วน ภาวะดื้อต่ออินซูลินและโรคหัวใจและหลอดเลือด บทบาทของปัจจัยในการดำเนินชีวิตที่มีต่อโรคเรื้อรังต่างๆ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคกระดูก โรคอ้วนและโรคเบาหวาน โภชนาการส่วนบุคคล ประเด็นปัจจุบัน


Nutrition throughout the life cycle; introduction of nutrigenetics; the effects of nutrients on genome, proteome and metabolome; the relation between the genetic factors and disease development such as chronic-degenerative, osteoporosis, neurological, obesity, insulin resistance and cardiovascular disease; the role of lifestyle factors in various chronic diseases, including cancer, bone disease, obesity and diabetes; personalized nutrition; current issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH