เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402706Metabolomics in Food Research
เมแทบอโลมิกส์ในงานวิจัยทางอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แก๊สโครมาโตรกราฟฟี/แมสเปกโทรเมตรี ลิควิดโครมาโตรกราฟฟี/แมสเปกโทรเมตรี และนิวเคลียส์แมกนิติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปีเมแทบอโลมิกส์ การออกแบบการทดลอง การเตรียมตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์สารเมแทบอโลต์ เคโมเมตริกซ์ ปฏิบัติการวิเคราะห์สารเมแทบอโลต์ของพืชและจุลินทรีย์


GC/MS-, LC/MS- and NMR- based metabolomics; Experimental design; sample preparation; data acquisition; pre-processing; metabolite analysis; chemometrics; practical laboratory on plants and microbial metabolite analysis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH