เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402705Dietary Phytochemicals and Chemopreventive Role
สารพฤกษเคมีในอาหารและการต้านมะเร็ง
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สารพฤกษเคมีในอาหาร ชีวภาพความพร้อมของการนําไปใช้และชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสาร พฤกษเคมี การก่อมะเร็ง กลไกการป้องกันมะเร็งของสารพฤกษเคมี (การศึกษาในหลอดทดลองและในสิ่งมีชีวิต) บทบาทการป้องกันมะเร็งของสารพฤกษเคมีแต่ละชนิด อันตรกิริยาระหว่างยา งานวิจัยเกี่ยวกับสารพฤกษเคมีในอาหาร


Phytochemicals in food; bioaccessibility and bioavailability of phytochemicals; carcinogenesis; cancer chemoprevention mechanisms (in vitro and in vivo study); chemopreventive role of phytochemicals; drug interaction; current research of dietary phytochemicals.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH