เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402704Alternative Protein Food
อาหารโปรตีนทางเลือก
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาพรวมของโปรตีนอาหาร แหล่งของโปรตีนทางเลือก การแยกส่วนและการสกัดโปรตีน สมบัติเชิงหน้าที่-เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ในสภาวะจำลอง ระบบเลียนแบบไขมัน เนื้อสัมผัสและการรับรู้รสในปาก คุณค่าทางโภชนาการ มุมมองและการยอมรับของผู้บริโภคต่อโปรตีนทางเลือก สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มอนาคตของอาหารโปรตีนทางเลือก


Overview of food proteins; alternative protein sources; the issue of protein fractionation and isolation; technofunctionality and application scenarios; mimicking fat systems, texture and mouthfeel; nutritional aspects; the consumer view and adoption behavior; current status and future trends of alternative protein food.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH