เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403721Global Food Industry
อุตสาหกรรมอาหารโลก
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารที่สำคัญ (ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ขนมอบ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์ปีก ผักและผลไม้ น้ำตาลและขนมหวานอื่นๆ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ไขมันและน้ำมัน และผลิตภัณฑ์จากนม) ผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมอาหาร สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาดูงาน


Food industry overview; important food industry sectors (cereal and bakery, meats, fish, poultry, fruits and vegetables, sugars and other sweets, non-alcoholic and alcoholic beverages, fats and oils and dairy products); world leaders in food industry; current situation and trends in food industry; industrial visit.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH