เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402703Trends in Food Science and Technology
แนวโน้มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประมวลและวิเคราะห์วิทยาการสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร นำเสนอ อภิปราย และส่งรายงาน


Review and evaluate critical current issues in food science and technology; presentation, discussion and report submission.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH