เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402702Principles of Food Science and Technology
หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บทนำ หลักการทางเคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร และกระบวนการแปรรูป พื้นฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร กรณีศึกษา


Introduction; principles in food chemistry, food microbiology, food engineering and food processing; related issues in food science and technology; case studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH