เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403720Starch and Hydrocolloids in Designing Food Products
สตาร์ชและไฮโดรคอลลอยด์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บทบาทของสตาร์ชและไฮโดรคอลลอยด์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร สมบัติเชิงหน้าที่และโครงสร้างเชิงโมเลกุลของสตาร์ชและไฮโดรคอลลอยด์ อันตรกิริยาของสตาร์ชและไฮโดรคอลลอยด์ในระบบอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของไฮโดรคอลลอยด์ในผลิตภัณฑ์อาหาร การดัดแปลงสมบัติของอาหารด้วยสตาร์ชและไฮโดรคอลลอยด์ ปัจจัยที่มีผลต่อระบบของผสมของสตาร์ชและไฮโดรคอลลอยด์ การประยุกต์ใช้สตาร์ชและไฮโดรคอลลอยด์ในการออกแบบสมบัติของผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการ


Role of starch and hydrocolloids in designing food products; functionality and molecular structure of starch and hydrocolloids; interactions of starch and hydrocolloids in food systems; structure-function relationship of starch and hydrocolloids in food products; modification of food properties using starch and hydrocolloids; factors influencing properties of starch-hydrocolloids blended systems; starch and hydrocolloids applications in designing the desirable food product properties.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH