เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1406759Perception and the Chemical Senses of Food Products
การรับรู้และประสาทสัมผัสทางเคมีในผลิตภัณฑ์อาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา จิตฟิสิกส์และพันธุศาสตร์ ของการรับสัมผัสทางเคมี ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ในอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสทางเคมีกับการบริโภคอาหาร การรับสัมผัสทางเคมีในประชากรกลุ่มพิเศษ (ทารก เด็ก ผู้สูงอายุ นักกีฬาและกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน)


Anatomy, physiology, psychophysics and genetics of the chemical senses related to food perception; relation between the chemical senses and food intake; chemical senses in special populations (infants, children, elderly, athletes and clinical populations).
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH