เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403719Nanotechnology in Food
นาโนเทคโนโลยีในอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐานของนาโนเทคโนโลยี แนวคิดและหลักการของวัสดุนาโน คุณสมบัติและโครงสร้าง การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในอาหาร


The fundamentals of nanotechnology from historical development; concepts and principles to nanomaterial; property characterization; the application of nanotechnology in food.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH