เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403710Future Foods
อาหารแห่งอนาคต
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวโน้มการบริโภคอาหารในอนาคต นวัตกรรมการผลิตอาหาร (การสังเคราะห์อาหาร พันธุวิศวกรรม การพิมพ์อาหาร 3 มิติ เทคโนโลยีชีวภาพ) แหล่งโปรตีนทางเลือก (โปรตีนจากพืช แมลงและเซลล์) อาหารสำหรับความต้องการเฉพาะ อาหารบำรุงสมองและความงาม กฎระเบียบสำหรับอาหารใหม่ ความท้าทายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในอนาคต


Future trends in food consumption; innovative food formulations (synthetic food, genetic engineering, 3D food printing, biotechnology approaches); alternative protein source (plant-, insect- and cell-based protein); food for specific needs; brain and beauty foods; regulation for novel foods; challenges of food science and technology in future foods.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH