เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403709Economical Northern Fruits and Vegetables Technology
เทคโนโลยีผักและผลไม้เศรษฐกิจของภาคเหนือ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ผักและผลไม้ในภาคเหนือที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เช่น กระเทียม มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ หอมแดง ลำไย ส้มโอ ลิ้นจี่ ส้มเขียวหวาน สับปะรด สถานการณ์การผลิต แนวโน้มการบริโภค ปัญหาและอุปสรรคในตลาดโลก เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่สำคัญ เทคโนโลยีการแปรรูปและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การจัดการด้านโลจิสติกส์เบื้องต้น กรณีศึกษาการผลิตและการแปรรูป ศึกษาดูงาน


Important economical Northern fruits and vegetables in Thailand, garlic, potato, onion, shallot, longan, pomelo, tangerine, pineapple; production situation; consumption trends; problems and obstacles in the global market; important postharvest technology, current and novel technology; related quality systems and standards; principles of logistics management; case studies in the production and processing; industrial visit.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH