เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403708Coffee Technology
เทคโนโลยีกาแฟ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติศาสตร์ของกาแฟ ชนิดและสายพันธุ์กาแฟ การปลูกและการจัดการแปลงปลูก กระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟสาร กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟคั่ว การคั่ว การชง การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์ ลักษณะกลิ่นรสและการทดสอบกลิ่นรสกาแฟ เคมีของกาแฟ การควบคุมและการวิเคราะห์คุณภาพ แนวโน้มและการตลาดในระดับสากล เทคโนโลยีใหม่ และสถานการณ์ปัจจุบันของกาแฟ


History of coffee; types and coffee variety; coffee planting and farm management; primary coffee processing; secondary coffee processing; roasting; brewing; storage and packaging; flavor profile and cupping; coffee chemistry; quality control and analysis; global trends and marketing; emerging technology and current issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH