เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403706Valorization of Food Processing By-products
การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความก้าวหน้าในปัจจุบันทางด้านวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปอาหาร ความจำเป็นเร่งด่วนในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อความยั่งยื่น วัสดุเศษเหลือในภาคอุตสาหกรรมอาหารและการลดปริมาณ การดูแลและบริหารจัดการวัสดุเศษเหลือ การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือ การเก็บเกี่ยวสารสำคัญมูลค่าสูงจากวัสดุเศษเหลือ กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จและแนวทางในการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือประเภทต่างๆ เป็นส่วนผสมในอาหารและอาหารสัตว์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปอาหาร


The most recent advances in the field of food processing by-products; the urgent need for sustainability within the food industry; wastes in food sector and how to minimize; the handling and management of by-products; waste and by-products valorization; value added ingredients recovered from by-products; the success stories and solutions of different food processing by-products utilization as food and feed ingredients; regulatory issues and concerns of valorization of food processing by-products.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH