เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1405702Food Safety and Standards for Global Market
มาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารในตลาดโลก
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาประกันคุณภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
มาตรฐานอาหารทั่วไปและมาตรฐานสากล มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร เขตการค้าเสรี แนวโน้มความปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร เช่น The Global Food Safety Initiative (GFSI), The Safe Quality Food (SQF), Global Aquaculture Alliance Seafood Processing, Global Red Meat Standard (GRMS), Japan Food Safety Management Association (JFSM) เป็นต้น


General and global food standards; standards related with export and import food products; Free Trade Area (FTA); food safety and standard trends, The Global Food Safety Initiative (GFSI), The Safe Quality Food (SQF), Global Aquaculture Alliance Seafood Processing, Global Red Meat Standard (GRMS), Japan Food Safety Management Association (JFSM), etc.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH