เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1405701Quality Control Design in Food Industry
การออกแบบการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาประกันคุณภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สาระสังเขปของคุณภาพอาหาร แนวคิดของระบบการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การออกแบบคุณภาพ นโยบายคุณภาพและกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตรวจติดตามคุณภาพ ต้นทุนคุณภาพ รูปแบบของการควบคุมคุณภาพและการจัดการในอุตสาหกรรมอาหาร แนวโน้มการควบคุมคุณภาพอาหาร


Overview of food quality; concepts of quality management systems; quality control; quality design; quality policy and business strategy; quality audit; quality cost; patterns of quality control and management in food industry; trends in food quality control.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH