เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403705Project Management Professional for Agro-Industry
การบริหารโครงการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การริเริ่มโครงการทางอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร การวางแผนและกำหนดขอบเขตโครงการ การตรวจสอบและควบคุมขอบเขตโครงการ การจำแนกและจัดลำดับกิจกรรม การกำหนดแผนการดำเนินโครงการและงบประมาณ การวางแผนการจัดการคุณภาพ คุณภาพและมาตรฐานของกระบวนการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการโครงการ การวางแผนและจัดหาทรัพยากร การวางแผนและจัดการการสื่อสาร การติดตามตรวจสอบการสื่อสารโครงการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ การวางแผนและบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การติดตามและประเมินผลโครงการ


Project initiation and planning; plan and define project scope; validate and control scope; define and sequence activities; develop the project schedule; creating a project budget; planning quality management; quality methodologies and standards for project management; plan and acquire resources; plan and manage communications; monitor project communications; project risk analysis; planning stakeholder; managing stakeholder engagement.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH