เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403704Big Data Analytics for Agro-Industry
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมายของข้อมูลขนาดใหญ่ การรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูล การแสดงผลข้อมูล การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในความปลอดภัยอาหาร การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาด


Big data definition; collection of big data; data storage analysis; data visualization; application of big data in food safety; application of big data in food processing and engineering; application of big data in food product development and marketing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH