เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403702Professional Experience in Agro-Industry
ประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
มีประสบการณ์ในสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร ไม่น้อยกว่า 1 ปี นำเสนอรายงานในแบบของรูปเล่ม และการสอบปากเปล่าต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของความรู้และประสบการณ์การทำงานต่อหลักสูตร


Experienced in a food factory, government sector or other organizations related to agro-industry for at least 1 year; a written report and oral presentation to the committee on the topic related to students’ knowledge and experiences.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH