เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403701Food Industrial Research Project
โครงงานวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต6 (0-18-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศึกษา วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาในธุรกิจเกษตรและอาหาร ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทดลองและดำเนินการแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ระยะเวลาค้นคว้าและทำงานเทียบเท่ากับรายวิชาปฏิบัติการ 6 หน่วยกิต


Study, analyze, and find the source of problems in agri-food business; literature review for designing an experiment; solve the problems related to food science and technology under guidance of the student's advisor; equivalent of a 6-credit laboratory subject workload for all activities.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH