เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1403801Emerging Food Processing Technologies
กระบวนการแปรรูปอาหารสมัยใหม่
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการแปรรูปอาหารที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงกระบวนการแปรรูปแบบใช้ความร้อน เช่น โอห์มมิก การใช้คลื่นวิทยุ อินฟราเรด การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนร่วมกับความดัน การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนร่วมกับไมโครเวฟ กระบวนการแปรรูปแบบไม่ใช้ความร้อน เช่น กระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูง พลาสมาเย็น พัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง ลำแสงอิเล็คตรอน การแยกด้วยเยื่อแผ่น การสกัดด้วยของเหลวยิ่งยวด ระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ การควบคุมอัตโนมัติและการใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร; การศึกษาดูงาน


Principles of recently developed food processing including thermal processes e.g. ohmic heating, radio frequency, infrared frequency, pressure assisted temperature sterilization and microwave assisted thermal sterilization; non-thermal processes e.g. high pressure processing, cold plasma, pulse electrical fields, electron beam, membrane separation, supercritical fluid extraction, aseptic system; automatic control and artificial intelligence for food industry; industrial visit.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH