เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1401705Research Methodology for Agro-Industry
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการและวิธีการในการจัดทำโครงการด้านอุตสาหกรรมอาหาร จริยธรรมในการวิจัย การวางแผนและการบริหารจัดการโครงการวิจัย กระบวนการและเทคนิคการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยโดยใช้โจทย์จากภาคอุตสาหกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลการวิจัย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การเขียนรายงานและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม ประมวลและวิเคราะห์นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร การนำเสนอและส่งรายงาน


Concepts and approaches for research project for food industry; research ethics; planning and management of the research project; research process and techniques; industrial problem-based proposal development; data collection, analysis and assessment; intellectual property management; report and article writing for publication; technology transfer to manufacturers; review and evaluate innovation and advance for food industry; presentation and report submission.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH