เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403409Technology of Pineapple and Products
เทคโนโลยีสับปะรดและผลิตภัณฑ์
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ถิ่นกำเนิด ความสำคัญ สถานการณ์การผลิตและตลาดสับปะรด พันธุ์สับปะรดและพันธุ์ทางการค้าของไทย การปลูก การเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มาตรฐานสับปะรด เทคโนโลยีแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าสับปะรด การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสับปะรด การจัดการคุณภาพในโซ่อุปทานสับปะรดและทัศนศึกษา


Origin, importance, production situation and pineapple market; pineapple cultivars and commercial cultivar in Thailand; planting, harvesting and postharvest technology; pineapple standard; processing technology for pineapple valorization; utilization of by-product from pineapple processing; quality management in pineapple supply chains and study tour.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH