เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1406304Food Innovation
นวัตกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาประกันคุณภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1106283 และ 1403205

Course Description
แนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ปัจจัยความสำเร็จและการล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ แผนภาพธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบแนวคิดสำหรับการพัฒนานวัตกรรมอาหาร การคัดเลือกและการทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบตลาด การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด


New food product trend; Factor of product success and failure; Business model canvas for new product; Design thinking for food innovation; Idea screening and product concept testing; Technical development for prototype product; Sensory for new product; Market test; Product launching.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH