เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403209Traditional Food, Culture and Tourism
อาหารพื้นถิ่น วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและอาหารของแต่ละภูมิภาค เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและสังคม ประเภทและรูปแบบของการท่องเที่ยว ความคาดหวังและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การศึกษาดูงาน


History, culture, environment and food of a particular region; regional identity and cultural heritage; the relationship between food and society; types and forms of tourism; tourism expectation and experience; agritourism; site visits.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH