เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402317Functional Microbial Organism in Foods
จุลินทรีย์เชิงหน้าที่ในอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1402223

Course Description
โพรไบโอติกส์ พรีไบโอติกส์ ซินไบโอติกส์ โพสไบโอติกส์และพาราไบโอติกส์ จุลินทรีย์ในกระเพาะของคน เกณฑ์ในการเลือกโพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ การประยุกต์ซินไบโอติกส์ การเตรียมและวิธีวิเคราะห์ทางเคมีของโพสไบโอติกส์ แนวคิดและศักยภาพในการประยุกต์ในผลิตภัณฑ์นม


Probiotics; prebiotics; synbiotics; postbiotics; parabiotics; gut microbiome; probiotics and prebiotics selection; synbiotics application; preparation and chemical analysis of postbiotics; concept and potential applications in dairy products.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH