เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403323Nutrition and Weight Management
โภชนาการเพื่อการออกกำลังกายและการจัดการน้ำหนัก
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปร่างประเภทต่างๆ หลักการฝึกร่างกาย ปฏิสัมพันธ์ของสรีรวิทยาการออกกำลังกายกับการเผาผลาญอาหารและพลังงานในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี บทบาทของกิจกรรมทางกายกายและการออกกำลังกายในการจัดการน้ำหนัก อาหารสำหรับผู้ออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนัก


Body mass index; physical fitness; types of body shapes; principles of physical training; interaction of exercise physiology with nutrient and energy metabolism in healthy adults; role of physical activity and exercise in weight management; food for exerciser and weight control.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH