เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403322Food and Gene Interaction
ปฏิสัมพันธ์ของอาหารและยีน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การควบคุมหน้าที่โดยสารอาหารและยีน ผลของสารอาหารต่อการแสดงออกของยีน ประเภทปฏิสัมพันธ์ของสารอาหารและยีน เช่น Direct interactions, Epigenetic interactions และ Genetic variations ผลของคาร์โบไฮเดรตต่อการแสดงออกของยีน ผลของโปรตีนต่อการแสดงออกของยีน ผลของไขมันต่อการแสดงออกของยีน และผลของวิตะมินและแร่ธาตุต่อการแสดงออกของยีน และวิธีการทางโอมิกส์ในการศึกษาวิจัยปฏิสัมพันธ์ของอาหารและยีน


Nutritional and gene regulation; effect of nutrients on gene expression; types of food and gene interaction including direct interactions, epigenetic interactions and genetic variations; effect of carbohydrates on gene expression; effect of proteins on gene expression; effect of fats on gene expression; effect of vitamins and minerals on gene expression and Omics approaches on food and nutrition researches related to food and gene interaction.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH