เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403321Lifecycle Nutrition and Healthy Aging
โภชนาการตลอดวงจรชีวิตมนุษย์และการเป็นผู้สูงอายุสุขภาพดี
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและจิตใจและผลกระทบต่อปัจจัยโภชนาการในแต่ละช่วงของวัฏจักรชีวิต หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร วัยทารก ปฐมวัย วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ ความต้องการพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสมในแต่ละวัย ภาวะทุพโภชนาการในวัยต่างๆ สถานการณ์ผู้สูงอายุของโลก โรคที่สัมพันธ์กับความชรา การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม เทคโนโลยีเพื่อการชะลอวัย


Physiological and psychological changes and their implications for nutritional factors through the entire life span; pregnancy and lactation, infancy, childhood, adolescence, adulthood and elderly; energy requirements and recommended allowances for each life cycle stage; malnutrition; elderly situation in the world; diseases related with aging; holistic approach on aging care; anti-aging technology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH