เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403318Innovative Health Food Products
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อาหารเชิงหน้าที่พันธภาพ โภชนเภสัช ประเภทและศักยภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ วิธีการประเมินศักยภาพการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปและวิธีการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ การผสม การเพิ่ม การปรับเปลี่ยน และการเสริม ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค


Functional foods; nutraceuticals; classification and potential of functional ingredients; food functionality assessment; healthful food products industry and processing methods; fortification, enrichment, alteration and enhancement; factors on achievement of healthful food products manufacturing; consumer’s trends in healthful food products.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH