เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1406308Food Design, Styling, and Photography
การออกแบบ ตกแต่ง และการถ่ายภาพอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เบื้องต้นการจัดตกแต่งอาหาร หลักการถ่ายภาพอาหาร การจัดแสง การจัดตกแต่งและอุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพ การจัดฉากและองค์ประกอบ การจัดการรูปภาพหลังการถ่ายภาพ ธุรกิจการจัดตกแต่งอาหาร


Introduction to food styling; food photography fundamentals; lighting; styling and props; framing and composition; image processing with lightroom; food styling business.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH