เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1406307Molecular Gastronomy
ศิลปวิทยาการอาหารโมเลกุล
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บทนำของศิลปวิทยาการการอาหารโมเลกุล อาหารและการรับสัมผัส ปัจจัยทางสรีรวิทยาและจิตวิทยาต่อการรับสัมผัส หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหาร ภูมิหลังของการเตรียมและการประกอบอาหาร การปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาคุณสมบัติในผลิตภัณฑ์อาหาร


Introduction to molecular gastronomy; food and the senses; physiological and psychological factors of the senses; basic scientific principles of cooking; rationale behind cooking and preparation; modification to improve properties of food products.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH