เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1408302SME Food Management
การจัดการธุรกิจอาหาร SME
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บทบาทของธุรกิจขนาดย่อม ทักษะทางการจัดการที่จำเป็นในธุรกิจอาหาร การเตรียมแผนธุรกิจ การจัดการทางการเงิน กลยุทธ์ทางการตลาด ปัญหาทางข้อกฎหมาย


Role of small business; essential management skills in food business; business plan preparation; financial management; marketing strategies; legal issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH